161 δισ. ευρώ για την ενίσχυση της δημιουργίας θέσεων εργασίας το 2018 ενέκρινε σήμερα η Κομισιόν

Σχέδιο προϋπολογισμού για το 2018 ύψους 161 δισ. ευρώ σε αναλήψεις υποχρεώσεων για την ενίσχυση της δημιουργίας περισσότερων θέσεων εργασίας, ιδίως για νέους, την τόνωση της ανάπτυξης και των στρατηγικών επενδύσεων, την ασφάλεια και τη μετανάστευση ενέκρινε σήμερα η Κομισιόν και παρουσίασε ο Επίτροπος Έτινγκερ στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Επίτροπος, ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το επόμενο έτος θα εξακολουθήσει να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά την πρόκληση της μετανάστευσης, τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ.

Η βελτίωση της υποβολής εκθέσεων θα ενισχύσει την εστίαση σε συγκεκριμένα αποτελέσματα τα οποία θα επιτευχθούν χάρη στη χρηματοδότηση της ΕΕ.

Λειτουργεί δε εντός των ορίων που έχουν καθοριστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, υπό την προϋπόθεση ότι το Συμβούλιο θα εγκρίνει επίσημα την ήδη συμφωνηθείσα ενδιάμεση αναθεώρηση του εν λόγω πλαισίου αμέσως μετά τις εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 8 Ιουνίου.

Σε αντίθετη περίπτωση, ορισμένες από τις πρόσθετες προτεινόμενες δαπάνες —όπως και τα υπόλοιπα 700 εκατ. ευρώ για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων κατά τη διάρκεια της περιόδου 2018-2020— θα τεθούν σε κίνδυνο και η Κομισιόν θα χρειαστεί ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει κονδύλια του προϋπολογισμού από τον τομέα της γεωργίας για την πληρωμή των πρόσθετων ποσών που θα διατεθούν για την ασφάλεια και τη μετανάστευση.

Να μπει και ο τομέας της εκπαίδευσης στις μακροοικονομικές ανισορροπίες προτείνει η Κομισιόν

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI), πυρήνας του σχεδίου Γιούνκερ, υποστηρίζεται από εγγύηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, καθώς και από χορήγηση κονδυλίων από τα ίδια κεφάλαια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Στόχος του είναι η υποστήριξη των θέσεων εργασίας και η τόνωση της ανάπτυξης μέσω της αποτελεσματικότερης χρήσης νέων και υφιστάμενων χρηματοδοτικών πόρων για την αξιοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων. Αναμένεται ήδη, μέχρι σήμερα, η κινητοποίηση 194 δισ. ευρώ σε επενδύσεις. Για το 2018, η Επιτροπή προτείνει την τροφοδότηση του ταμείου εγγυήσεων του EFSI με επιπλέον ποσό 2 δισ.ευρώ.

Τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία παραμένουν τα κύρια επενδυτικά μέσα της ΕΕ για τη στήριξη των ΜΜΕ και δράσεων κυρίως στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας, των μεταφορών, του περιβάλλοντος και της αγροτικής ανάπτυξης. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα διαθέσει 55,4 δισ. ευρώ για τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία για τις περιφέρειες και τα κράτη μέλη και σχεδόν 59,6 δισ. ευρώ το 2018 για τους γεωργούς και την αγροτική ανάπτυξη.

Η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης θα καθοδηγεί επίσης τη δράση που αναπτύσσεται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ εκτός της Ένωσης, η οποία ενισχύεται σημαντικά όσον αφορά τις γειτονικές χώρες. Το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη αναμένεται, συνεπώς, να μοχλεύσει πρόσθετη χρηματοδότηση, ιδίως από τον ιδιωτικό τομέα.

Παροχή καλύτερων ευκαιριών στους νέους

Για το πρόγραμμα Erasmus+ η Κομισιόν προβλέπει τη διάθεση 2,3 δισ. ευρώ για τον σκοπό αυτό — αύξηση κατά 9,5 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2017.

Για την ανεργία των νέων προτείνεται ένα πρόσθετο ποσό 1,2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 233 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβάνονται στο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2018 και 500 εκατ. ευρώ σε διορθωτικό προϋπολογισμό για το 2017 ο οποίος προτείνεται επίσης σήμερα.

Για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, το οποίο παρέχει τοποθετήσεις σε θέσεις εθελοντικής εργασίας, πρακτική άσκηση και προσφορά θέσεων εργασίας η Κομισιόν πρότεινε ειδικό προϋπολογισμό για την περίοδο 2018-2020 ύψους 342 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 89 εκατ. ευρώ το 2018.

Για τη μετανάστευση και η ασφάλεια προβλέπεται το ποσό των 4,1 δισ. ευρώ που και ανεβάζει τη συνολική χρηματοδότηση της ΕΕ για τη μετανάστευση και την ασφάλεια στο άνευ προηγουμένου ποσό των 22 δισ. EUR κατά την περίοδο 2015-2018.

Θα διατεθούν επίσης επιπρόσθετα κονδύλια (560 εκατ. ευρώ) για να αντιμετωπιστούν τα βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης στο εξωτερικό, κυρίως με την παροχή βοήθειας σε χώρες εκτός ΕΕ που αντιμετωπίζουν μεγάλες μεταναστευτικές ροές, όπως ο Λίβανος και η Ιορδανία.

Στον τομέα της ασφάλειας, η χρηματοδότηση της ΕΕ θα επικεντρωθεί σε προληπτικά μέτρα ασφάλειας, ιδίως στον τομέα του σοβαρού και του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και στην ενίσχυση του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών επιβολής του νόμου, στην αύξηση της ασφάλειας των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και στη στήριξη των κρατών μελών στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο.

Επιπλέον, η Κομισιόν δρομολόγησε το 2017 μια προπαρασκευαστική δράση για τη χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ έρευνα στον τομέα της άμυνας.

Ένα συνολικό ποσό 90 εκατ. ευρώ έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό για την περίοδο 2017-2019 για τη χρηματοδότηση συνεργατικής έρευνας σε καινοτόμες τεχνολογίες και προϊόντα στον τομέα της άμυνας.

 

 

 

News rooms_athenspress.gr Press_Αμερόληπτος τύπος/

 

 

  

    

 

 

Comments

comments